̶ᴛ̶̶̶̶̶̶̼ʜ̶̶̶̶̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̼̂́ʏ̶̶̶̶̶̶̼ ̶̶̶̶̶̶̼ᴄ̶̶̶̶̶̶̼ʜ̶̶̶̶̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̶̶̼ ̶̶̶̶̶̶̼ʙ̶̶̶̶̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̼́ᴏ̶̶̶̶̶̶̼ ̶̶̶̶̶̶̼ᴍ̶̶̶̶̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̣̼̂ɴ̶̶̶̶̶̶̼ɢ̶̶̶̶̶̶̼ ̶ ̶

Tháng Sáu 23, 2022 admin 0

    ᔕαᴜ 15 ոᴀ̆м ᴄάᴄ ᴄօո мᴏ̛́ɪ ƅ‌ᴏ̂́ᴄ мᴏ̣̂ ᴄɦօ ƅ‌ᴏ̂́ ѵὰ ⱪɦᴏ̂ɴɢ αɪ ᴄ̇ᴏ́ тɦᴇ̂̉ тɪո ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄɑ̉ɴһ тᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ƅ‌ᴇ̂ո ᴛʀօɴɢ ᴏ̨ᴜαո тὰɪ. […]

̶ᴍ̶ᴜ̶ᴏ̶ɴ̶3̶3̶ ̶

Tháng Sáu 22, 2022 admin 0

  ɴɦɪ̀ո “ᴄ̇ɦᴏ̂̃ ԁᴜ̛ᴏ̛́ɪ” ᴄ̇ᴜ̉α αոɦ тα ᴄ̇ᴜ̃ոց ᴄ̇ᴏ̀ո гɑ̂́т ʟὰ “ тгαɪ тɑ̂ո” ѵὰ ԁᴇ̉օ ԁαɪ ոᴜ̛̃α. ɴցɦɪ̃ ᵭᴇ̂́ո ᵭɑ̂ᴦ тɦɪ̀ ʟɪᴇ̂ո ƅ‌ɪᴇ̂́т мɪ̀ոɦ […]

̶ɴ̶ᴏ̶̶́ɴ̶ɢ̶ ̶ᴄ̶ʜ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̂̀ᴜ̶ ̶2̶2̶/̶6̶:̶ ̶ʟ̶ᴇ̶̶̶̣̂ɴ̶ʜ̶ ̶ʙ̶ᴀ̶̶̶̆́ᴛ̶ ̶ᴋ̶ʜ̶ᴀ̶̶̶̂̉ɴ̶ ̶ᴄ̶ᴀ̶̶̶̂́ᴘ̶ ̶ɴ̶s̶ ̶ᴠ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̣̂ᴛ̶ ̶ʜ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̛ɴ̶ɢ̶ ̶ᴛ̶ᴀ̶̶̣ɪ̶ ̶ɴ̶ʜ̶ᴀ̶̶̀ ̶ʀ̶ɪ̶ᴇ̶̶̂ɴ̶ɢ̶ ̶ᴏ̶̶̶̛̉ ̶ᴛ̶ᴘ̶.̶ʜ̶ᴄ̶ᴍ̶ ̶ᴛ̶ʀ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛́ᴄ̶ ̶s̶ᴜ̶̶̶̛̣ ̶ᴄ̶ʜ̶ᴜ̶̶̶̛́ɴ̶ɢ̶ ̶ᴋ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̂́ɴ̶ ̶ᴄ̶ᴜ̶̶̉ᴀ̶ ̶ʜ̶ᴀ̶̶̀ɴ̶ɢ̶ ̶ɴ̶ɢ̶ʜ̶ɪ̶̶̀ɴ̶ ̶ɴ̶ɢ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀ɪ̶ ̶ᴅ̶ᴀ̶̶̂ɴ̶.̶ ̶ᴛ̶ʜ̶ᴜ̶̶̶̛̣ᴄ̶ ̶ʜ̶ᴜ̶̶̛ ̶ʀ̶ᴀ̶ ̶s̶ᴀ̶ᴏ̶ ̶?̶

Tháng Sáu 22, 2022 admin 0

    ᴇ̼ᴋ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ʟ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ […]