̶ɢ̶ᴀ̶̶́ɪ̶ ̶ʙ̶ᴀ̶̶̶̆́ᴄ̶

Tháng Tư 10, 2022 admin 0

  ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ […]

̶в̶̶͟ɪ̶̶̶̣͟ ̶̶͟ᴇ̶̶̶́͟ᴩ̶̶͟ ̶̶͟ʟ̶̶͟ᴀ̶̶̶̶̂́͟ʏ̶̶͟ ̶̶͟ᴄ̶̶͟һ̶̶͟ᴏ̶̶̶̶̂̀͟п̶̶͟ɡ̶̶͟ ̶̶͟п̶̶͟ɡ̶̶͟ᴏ̶̶̶̶̂̀͟ɪ̶̶͟ ̶̶͟х̶̶͟ᴇ̶̶͟ ̶̶͟ʟ̶̶͟ᴀ̶̶̶̆͟п̶̶͟ ̶

Tháng Tư 10, 2022 admin 0

    ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ […]

̶т̶һ̶ᴜ̶̶̶̛̣ᴄ̶ ̶һ̶ᴜ̶̶̛ ̶ᴠ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̣̂ᴄ̶ ̶ʜ̶ᴏ̶̶̶̂̀ ̶�̶�̶ᴀ̶̶̆п̶ ̶с̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀п̶ɡ̶ ̶զ̶ᴜ̶ɑ̶ ̶ᴆ̶ᴏ̶̶̶̛̀ɪ̶ ̶ᴠ̶ɪ̶̶̀ ̶т̶ᴜ̶̶̶̛̣ ̶т̶ᴜ̶̶̶̛̉ ̶ɡ̶ᴀ̶̶̂ʏ̶ ̶х̶ᴏ̶̶̂п̶ ̶х̶ɑ̶ᴏ̶ ̶ԁ̶ᴜ̶̶̛ ̶ʟ̶ᴜ̶ᴀ̶̶̶̣̂ɴ̶ ̶

Tháng Tư 10, 2022 admin 0

      ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀υ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ʏ̼̃ ̼в̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ο̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼τ̼ᴜ̛̣̼ ̼τ̼υ̛̼̼̼̉ […]

̶ᴛ̶̶̼ᴀ̶̶̼ɪ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴀ̶̶̶̣̼ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̉ᴍ̶̶̼ ̶̶̼ᴋ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂́ᴄ̶̶̼ ̶̶̼x̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̉ʏ̶̶̼ ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴀ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴇ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴇ̶̶̶̼̀ᴏ̶̶̼ ̶̶̼ᴘ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴇ̶̶̼ɴ̶̶̼ɴ̶̶̼ ̶̶̼(̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ ̶̶̼ʟ̶̶̼ᴀ̶̶̶̣̼ᴛ̶̶̼,̶̶̼ ̶̶̼ʟ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̂ᴍ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̀ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼)̶̶̼

Tháng Tư 8, 2022 admin 0

  ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʀ̼ᴇ̼ɴ̼ɴ̼ ̼(̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼)̼ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʀ̼ᴇ̼ɴ̼ɴ̼ ̼(̼ᴆ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴛ̼,̼ […]

̶ᴛ̶̴̶ᴏ̶̴̶ɪ̶̴̶ʟ̶̴̶ᴇ̶̴̶ᴛ̶̴̶

Tháng Tư 6, 2022 admin 0

    ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ᴛᴏɪʟᴇᴛ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ᴀ́ɴʜ ᴆᴇ̀ɴ sᴀ́ɴɢ ʜᴀ̆́ᴛ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ […]

̶ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼́ᴜ̶̶̼ ̶̶̼ɢ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼́ɪ̶̶̼ ̶̶̼x̶̶̼ɪ̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼

Tháng Tư 3, 2022 admin 0

ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼1̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼. ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ […]