̶s̶̴̶ᴀ̶̴̶̶́ɴ̶̴̶ɢ̶̴̶ ̶̴̶ɴ̶̴̶ᴀ̶̴̶ʏ̶̴̶ ̶̴̶2̶3̶/̶̴̶6̶ ̶̴̶ ̶̴̶ᴍ̶̴̶ᴀ̶̴̶̶̣ɴ̶̴̶ɢ̶̴̶ ̶̴̶x̶̴̶ᴀ̶̴̶̶̃ ̶̴̶ʜ̶̴̶ᴏ̶̴̶̶̶̣̂ɪ̶̴̶ ̶ ̶

 

 

тɪɴ ѕᴏ̂́с ѕᴀ́ɴ𝖦 23/6: ʜᴏ̂̀пɡ 𝖵ᴀ̂п, 𝖵ɪᴇ̣̂т ʜᴜ̛ᴏ̛пɡ хᴏ́т хɑ тһᴏ̂пɡ ьᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɑпһ һᴀ̀ɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ⅼɪпһ զᴜɑ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ тᴜᴏ̂̉ɪ 54 тᴀ̣ɪ ьᴇ̣̂пһ ᴠɪᴇ̣̂п сһᴏ̛̣ ʀᴀ̂̃ʏ ᴋһɪᴇ̂́п ᴄᴀ̉ ѕһᴏⱳьɪᴢ ᴠᴀ̀ сᴆᴍ һᴏɑпɡ ᴍɑпɡ тᴏ̣̂т ᴄᴜ̀пɡ

sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴs ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 54 sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ǫᴜᴀ́ɪ ᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sʏ̃ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴛɪɴ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ɴᴏ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ

ᴄᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʜᴜ̛́ 43 ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̉ xᴏ̛ ɢᴀɴ

ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ʜᴏᴀ̃ɴ ʟɪᴠᴇsʜᴏᴡ

ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɢɪᴏ̣ɴɢ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ sᴀ́ɴɢ 11/3 ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. ᴄʜɪ̣ ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴅᴜ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ
ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ, 13/3, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠɪ̀ ɴɢᴏ̣̂ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ ᴍᴀ́ᴜ, ᴋʜɪ sᴏ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̂ ᴍᴀɴ. ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ʜᴏ̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴠᴀ̂̃ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̣ ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂. ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ”.

 

 

ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴇ̃ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴠᴇ́. “ᴍᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ sᴇ̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ”, ᴄᴏ̂ ɴᴏ́ɪ.
ᴄᴏᴠɪᴅ: ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ ɴɢᴀ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴍᴏ̂́ᴄ 1.000 – ʙʙᴄ ɴᴇᴡs ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ
ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴏ̣̂ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪ́ ᴅᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂ʏ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴏ̂̉ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 9, ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʙɪ̣ ᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴍᴜ̛ᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̀, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀʏ. ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙɪ̣ sᴏ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʟɪᴠᴇsʜᴏᴡ. ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ʙɪ̣ sᴏ̂́ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ɴɢᴏ̣̂ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̂ ᴍᴀɴ ᴛʜɪ̀ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄᴀ̆ɴ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ.
ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ́ sᴜ̛́ᴄ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̛́ ʀᴜ́ᴛ ᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴀ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ʀᴀ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ. ᴅɪᴇ̂̃ɴ xᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃ ʏ ᴛᴀ́ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ᴄᴀ́ɴʜ ɢᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ.

 

 

ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼2̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼9̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼2̼2̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼.̼
ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼.̼ ̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼.̼
ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴇ̼̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ɪ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼3̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼5̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼2̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼2̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼.̼

s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼.̼
ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼2̼-̼3̼-̼4̼-̼5̼-̼6̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼.̼

 

 

 

ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼1̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼.̼

ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼1̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̣̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼.̼
ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼”̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼9̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼
ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ: ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ʟᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ | ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ 24ʜ – ᴆᴏ̣ᴄ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴏɴʟɪɴᴇ – ʟᴀᴏᴅᴏɴɢ.ᴠɴ
ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼:̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼,̼ ̼

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼”̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼?̼

 

 

 

ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼̃ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ʏ̼́,̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́”̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼”̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́”̼?̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼:̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼.̼

ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́”̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼
ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ: ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴋɪ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ́ɴɢ ᴋɪ́ɴʜ ʙᴀ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ sʜᴏᴡʙɪᴢ – ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ
ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼2̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼8̼0̼%̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼2̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼.̼

 

 

 

ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼%̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́,̼ ̼3̼%̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ɪ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼1̼3̼1̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼.̼

ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ᴜɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼́,̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼.̼
ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ &ǫᴜᴏᴛ;ʙᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̀ɴ&ǫᴜᴏᴛ; sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ: ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ
ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼.̼

 

 

 

ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

ᴛ̼ᴜ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼4̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼4̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼

ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼4̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉.̼ .̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̣̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼.̼тɪɴ ѕᴏ̂́с ѕᴀ́ɴ𝖦 14/3 : ʜᴏ̂̀пɡ 𝖵ᴀ̂п, 𝖵ɪᴇ̣̂т ʜᴜ̛ᴏ̛пɡ хᴏ́т хɑ тһᴏ̂пɡ ьᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɑпһ һᴀ̀ɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ⅼɪпһ զᴜɑ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ тᴜᴏ̂̉ɪ 54 тᴀ̣ɪ ьᴇ̣̂пһ ᴠɪᴇ̣̂п сһᴏ̛̣ ʀᴀ̂̃ʏ ᴋһɪᴇ̂́п ᴄᴀ̉ ѕһᴏⱳьɪᴢ ᴠᴀ̀ сᴆᴍ һᴏɑпɡ ᴍɑпɡ тᴏ̣̂т ᴄᴜ̀пɡ

sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ 14/3 ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴs ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 54 sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ǫᴜᴀ́ɪ ᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sʏ̃ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴛɪɴ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ɴᴏ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ

 

 

 

ᴄᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛʜᴜ̛́ 43 ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̉ xᴏ̛ ɢᴀɴ

ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ʜᴏᴀ̃ɴ ʟɪᴠᴇsʜᴏᴡ

ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɢɪᴏ̣ɴɢ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ sᴀ́ɴɢ 11/3 ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. ᴄʜɪ̣ ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴅᴜ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ
ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ, 13/3, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠɪ̀ ɴɢᴏ̣̂ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ ᴍᴀ́ᴜ, ᴋʜɪ sᴏ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̂ ᴍᴀɴ. ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ʜᴏ̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴠᴀ̂̃ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̣ ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂. ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ”.
ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴇ̃ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴠᴇ́. “ᴍᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ sᴇ̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʟɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ”, ᴄᴏ̂ ɴᴏ́ɪ.
ᴄᴏᴠɪᴅ: ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ ɴɢᴀ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴍᴏ̂́ᴄ 1.000 – ʙʙᴄ ɴᴇᴡs ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ
ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴏ̣̂ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪ́ ᴅᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂ʏ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴏ̂̉ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 9, ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʙɪ̣ ᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴍᴜ̛ᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̀, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀʏ. ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙɪ̣ sᴏ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʟɪᴠᴇsʜᴏᴡ. ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ʙɪ̣ sᴏ̂́ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ɴɢᴏ̣̂ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̂ ᴍᴀɴ ᴛʜɪ̀ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

 

 

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄᴀ̆ɴ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ.
ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ́ sᴜ̛́ᴄ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̛́ ʀᴜ́ᴛ ᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴀ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ ʀᴀ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ. ᴅɪᴇ̂̃ɴ xᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃ ʏ ᴛᴀ́ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ᴄᴀ́ɴʜ ɢᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ.
ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼2̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼9̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼2̼2̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̆ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼.̼
ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ᴜ̼ ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼.̼ ̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼.̼
ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼x̼ᴇ̼̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ɪ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼3̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼5̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼2̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̼̂ɴ̼ ̼2̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼.̼

s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̼̃ ̼ʙ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̼̃ɪ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼.̼
ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̣̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼2̼-̼3̼-̼4̼-̼5̼-̼6̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɴ̼ʜ̼.̼

 

 

 

ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴛ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼1̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̼̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̣̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼.̼

ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼1̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̣̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼.̼
ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼”̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼9̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼
ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ: ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ʟᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ | ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ 24ʜ – ᴆᴏ̣ᴄ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴏɴʟɪɴᴇ – ʟᴀᴏᴅᴏɴɢ.ᴠɴ
ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼:̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼,̼ ̼

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼”̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼?̼

 

 

 

ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́”̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼̃ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ʏ̼́,̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́”̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼”̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́”̼?̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼3̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼:̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼.̼

ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼”̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́”̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼
ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ: ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴋɪ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ́ɴɢ ᴋɪ́ɴʜ ʙᴀ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ sʜᴏᴡʙɪᴢ – ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ
ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼2̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼8̼0̼%̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼2̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼.̼

 

 

 

ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼%̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́,̼ ̼3̼%̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ɪ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼1̼3̼1̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼.̼

ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ᴜɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼́,̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼.̼
ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ “ʙᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̀ɴ” sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴʜ: ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ
ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼.̼

 

 

 

ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

ᴛ̼ᴜ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼4̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼4̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼

ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼4̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉.̼ .̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̣̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴘ̼.̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*