̶ᴛ̶α̶ɪ̶ ̶η̶ᴀ̶̶̣η̶ ̶ᴛ̶ʜ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̛η̶ɢ̶ ̶ᴛ̶̶̈ᴀ̶̶̂ᴍ̶̶̣ ̶ɴ̶ɢ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀ɪ̶ ̶ᴄ̶ʜ̶ᴀ̶ ̶ᴋ̶̶̣ʜ̶ᴏ̶̶́ᴄ̶̶̇ ̶ɴ̶ɢ̶̶̇ᴀ̶̶̶̂́ᴛ̶̶̈ ̶ŀ̶ɪ̶̶̣ᴍ̶̶̣ ̶ʙ̶ᴇ̶̶̂ɴ̶ ̶ᴛ̶̶̧ʜ̶ᵻ̶ ̶ᴛ̶̶̧ʜ̶ᴇ̶̶̶̂̉ ̶2̶ ̶ᴄ̶ᴏ̶ɴ̶:̶ ̶‘̶ᴅ̶ᴀ̶̶̶̣̂ʏ̶ ̶ᴠ̶ᴇ̶̶̶̂̀ ̶ɴ̶ʜ̶ᴀ̶̶̀ ̶ᴄ̶ᴏ̶ɴ̶ ̶ᴏ̶̶̛ɪ̶’̶ ̶

 

 

ᴠᴜ̣ тαι ηᴀ̣η тнᴜ̛ᴏ̛ηɢ тᴀ̂м ᴛᴀ̣ɪ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 3 ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̀ᴏ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ χє мᴀ́у тнᴜ̛ᴏ̛иɢ νσиɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ.

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 26/9, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜ̀ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ɴɢ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ.

ᴠᴜ̣ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴆɪ ʜᴀɪ sɪɴʜ ᴍ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼.ɢ̼, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ɴᴏ̂̃ɪ ᴆᴀᴜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ xᴏ́ᴛ xᴀ.

 

 

 

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. (ᴀ̉ɴʜ: ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ).

ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ, 3 ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴ.ᴀ̣.ɴ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜ̀ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ɴɢ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴆɪ sɪɴʜ ᴍ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼.ɢ̼ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴏ̂́ 2 ʙᴇ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ.

 

 

 

ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼. (ᴀ̉ɴʜ: ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ).

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴅᴜ̛̃, ᴄʜɪ̣ ɴ.ᴛ.ᴛ.ᴛ (sɴ 1980), ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴆᴀ̃ sᴏ̂́ᴄ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴜ̛̃ᴜ ɴɢʜɪ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴆᴀɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ ʟᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣.

ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ xᴀ̂ʏ xᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴏ̛̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ǫᴜᴇ̂.

ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴀ̃ ᴆᴏ́ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀᴜ. ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀, ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴏ̉ ʙᴀ̀ ᴆɪ. ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴇ̣ɴ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴜ̀ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʙᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴏ̛́ᴘ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉”.

 

 

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ xᴏ́ᴛ xᴀ. (ᴀ̉ɴʜ: ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ).

ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̀ ʙᴀ̣̂ɴ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴛ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɴ, ᴍᴇ̂ sᴀ̉ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ 2 ʙᴇ́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 26/9, sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴀ̆́ᴘ xᴇ̂́ᴘ xᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̀ɴɢ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴆɪ sɪᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ̣ ᴄʜᴏ̛ɪ. ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉ ᴛ.ʜ.ɪ.ᴇ̣̂.ᴛ ᴍ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼.ɢ̼.

ᴠᴜ̣ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 26/9, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ ᴜʙɴᴅ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̛̉ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ɴɢ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ x.ᴀ́.ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ, 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ.

 

 

 

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼. (ᴀ̉ɴʜ: ᴠᴛᴄ).

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 17ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 26/9, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ᴆɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ̉ɴɢ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴜ̃ (ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̛̉ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ́ɪ. ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ 2 ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ 1 ʙᴇ́ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ 1 ʙᴇ́ 10 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴠᴜ̣ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴜ́ ᴠ.ᴀ ᴄ.ʜ.ᴀ̣.ᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴜ̛̃ᴜ ɴɢʜɪ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̣̂ᴘ (ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ) ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴏ̛̉ ᴅᴀ̂̀ᴜ, xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ɢ.ᴀ̂.ʏ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴏ̛̉ ᴍᴇ̂ ʟɪɴʜ (ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ). ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼, ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʙᴏ̉ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ɢ.ᴀ̂.ʏ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴠᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

 

 

 

ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. (ᴀ̉ɴʜ: ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ).

ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ɴʜᴀ̃ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴏ̛̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ 3 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ.

“ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ xᴀ̂ʏ xᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴏ̛̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ”.

 

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ǫᴜᴇ̂. ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴀ̃ ᴆᴏ́ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀᴜ. ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀, ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴏ̉ ʙᴀ̀ ᴆɪ.

ᴄʜɪ̣ ɴɪɴʜ ᴛʜɪ̣ ᴛʜᴜ ᴛʜᴜ̉ʏ (sɴ 1980) ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ɴʜᴀ̃ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴅᴜ̛̃ ᴆᴀ̃ sᴏ̂́ᴄ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴠ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇʀɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴠ ʜᴜ̛̃ᴜ ɴɢʜɪ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̣̂ᴘ.

 

 

 

ʜᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣𝚌 ᴆᴜ̛𝚊 ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣. ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴠᴜɪ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀ ᴆɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ.

“ɢɪᴏ̛̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴀ̃ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̣̂ɴ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ 2 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉. ɴɢʜᴇ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ, ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀ̃ ᴆᴀ̃ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴛɪ̃ɴʜ ʟᴀ̣ɪ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴜ̉ʏ (ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ɴʜᴀ̃) ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɴ, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴍ.ᴇ̂ sᴀ̉ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀.

ɢɪᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴏ̛̀ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀᴏ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ɴᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛ.ᴀ.ɴ.ɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏ ɢɪᴜ́ᴘ, ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ɴʜᴀ̃ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*