̶ᴘ̶ʜ̶.̶ᴀ̶̶̶̂̃.̶п̶ ̶п̶.̶ᴏ̶̶̶̣̂:̶ ̶ᴛ̶ʜ̶ᴀ̶̶̶̂́ʏ̶ ̶ᴄ̶ʜ̶ᴏ̶̶̶̂̀ɴ̶ɢ̶ ̶ᴄ̶ᴏ̶̶́ ̶ʙ̶ᴏ̶̶̶̂̀ ̶ɴ̶ʜ̶ɪ̶̶́,̶ ̶ᴠ̶ᴏ̶̶̶̛̣ ̶ᴛ̶ʀ̶ᴇ̶̶̉ ̶x̶.̶ᴇ̶̶́.̶п̶ ̶ʟ̶ᴜ̶ᴏ̶̶̂ɴ̶ ̶ᴄ̶ᴜ̶̶̉ᴀ̶ ̶ǫ̶ᴜ̶ʏ̶̶́ ̶ν̶ᴜ̶̶̶̛́τ̶ ̶x̶ᴜ̶ᴏ̶̶̶̂́ɴ̶ɢ̶ ̶ᴀ̶ᴏ̶ ̶ᴄ̶ʜ̶ᴏ̶ ̶ᴄ̶ᴀ̶̶́ ̶ᴀ̶̶̆п̶ ̶ᴆ̶ᴇ̶̶̶̂̉ ̶к̶ʜ̶ᴏ̶̶̉ι̶ ̶м̶ɑ̶п̶ɢ̶ ̶ɢ̶ɪ̶ᴏ̶̶̶̂́ɴ̶ɢ̶ ̶ᴆ̶ɪ̶ ̶ɢ̶ɪ̶ᴇ̶ᴏ̶ ̶

 

 

ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ɢʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼,̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʀ̼ᴀ̼ ᴛ̼ᴀ̼ʏ,̼ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴋ̼.ᴇ̼́.ᴏ̼ ᴄ̼.ᴀ̼̆́.ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ,̼ ɴ̼ᴇ̼́ᴍ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴀ̼ᴏ̼.̼

ɢɪ̼ᴀ̼̂ʏ ᴘʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ s̼ᴀ̼ɪ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ

ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ʟ̼.̼ ᴛ̼ᴘ.̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ʙ̼ɪ̣̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼.ᴀ̼̆́.ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ɴ̼ᴇ̼́ᴍ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴀ̼ᴏ̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ɢʜ̼ɪ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ s̼ᴇ̼̉ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ᴀ̼́ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ 1̼9̼8̼4̼,̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ʜ̼.̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ʏᴇ̼̂ɴ̼ ᴀ̼̂́ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴜ̼ ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ.̼

ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴜ̛̼̉ɪ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴀ̼́ᴏ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ɢɪ̼ᴀ̼̂̀ʏ ᴅ̼ᴇ̼́ᴘ.̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ,̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴍ̼ᴇ̣̼ᴛ̼.̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ x̼ᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ɪ̼ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴏ̛̼̉ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ s̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̃ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̣̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʜ̼.̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʜ̼ᴏ̣̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ x̼ᴀ̼.̼ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ʜ̼ᴏ̣̼,̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ɢᴏ̣̼ɪ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́.̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ”̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼”̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʜ̼ᴏ̣̼ ɢᴀ̼̆́ɴ̼ ʙ̼ᴏ̼́ ᴋ̼ᴇ̼ᴏ̼ s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼.̼

 

 

 

ᴛ̼ᴜ̼ʏ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ.̼ ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ᴠ̼ᴀ̼ʏ 3̼0̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ʀ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ʜ̼.̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ʏ̼́ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼́ ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼.̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ɢɪ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴠ̼ᴀ̼ʏ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ʏ̼́,̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ʏ̼́ ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.

ʙ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ 3̼0̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ɴ̼ɢᴀ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̼̀ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ s̼ᴏ̼̂́ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴀ̼ʏ.̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ,̼ s̼ᴏ̼̂́ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼ʏ ɴ̼ɢᴀ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ 3̼0̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̼̀ ʟ̼ᴀ̼̀ 5̼0̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ.̼

ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ”̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼̂́ʏ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ 5̼0̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̣̼ ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ʙ̼ᴀ̼ʏ,̼ x̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ.̼ ʜ̼ᴏ̣̼ ʜ̼ᴏ̼̀ ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ɢᴏ̼́ᴘ ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ.̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʙ̼ᴏ̼̉ ᴆ̼ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̼ʏ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ.̼

 

 

ʜ̼ᴏ̣̼ ᴆ̼ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ʙ̼ɪ̣̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼̂ ɢᴀ̼́ɪ̼ ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ɢɪ̼ᴀ̼̀ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̃ ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ɴ̼ɢᴏ̛̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ʟ̼ᴏ̛̼̃,̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ”̼.̼

s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ɪ̣̼ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̼ʏ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ᴆ̼ɪ̼ x̼ɪ̼ɴ̼ ᴀ̼̆ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ x̼ɪ̼ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ɢɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼̀ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂́ ɢᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ɢɪ̼ᴜ̛̼̃ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ s̼ᴏ̼̂́ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼.̼

ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴀ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ɢᴀ̼́ɪ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ᴄ̼ᴏ̼̂ ɢᴀ̼́ɪ̼ ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ ɴ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼

”̼5̼0̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ 3̼0̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ,̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼̂ ᴀ̼̂́ʏ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼”̼ -̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼ ʟ̼ʏ̼́ ɢɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼

ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ɢʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ɪ̼̀ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴏ̛̼̀ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̼̉,̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ʜ̼.̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ᴋ̼.ᴇ̼́.ᴏ̼ ᴄ̼.ᴀ̼̆́.ᴛ̼ ʙ̼ᴇ̼́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ɴ̼ᴇ̼́ᴍ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴀ̼ᴏ̼.̼ ɢɪ̼ᴀ̼̂ʏ ᴘʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ᴏ̛̼̉ ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʙ̼ɪ̣̼ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼

 

 

ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼:̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼,̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ s̼ᴏ̼̂́ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴀ̼ᴏ̼ ᴍ̼ᴏ̼̀ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́.̼ 5̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ʜ̼ᴜ̼ʏ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ᴀ̼ᴏ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ 5̼0̼ ᴍ̼2̼ ᴍ̼ᴏ̼̀ ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́.̼

ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ɴ̼ᴇ̼́ᴍ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴀ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ɢɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ʜ̼.̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ᴏ̼́ ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ 3̼ ɢɪ̼ᴏ̛̼̀ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴍ̼ᴏ̼̀ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ”̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴘ ɢʜ̼ᴇ̼́ᴘ”̼.̼

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴍ̼ᴏ̼̀ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴘʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴅ̼.ᴜ̛̼.ᴏ̛̼.ɴ̼.ɢ ᴠ̼.ᴀ̣̼̂.ᴛ̼ ʙ̼ɪ̣̼ ᴆ̼.ᴜ̛̼́.ᴛ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ,̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼,̼ s̼.ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ɢʜ̼ᴇ̼́ᴘ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼ ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ʙ̼ᴠ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ 1̼0̼8̼,̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ s̼ɪ̼̃ ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴅ̼.ᴜ̛̼.ᴏ̛̼.ɴ̼.ɢ ᴠ̼.ᴀ̣̼̂.ᴛ̼ ɢɪ̼ᴀ̼̉.̼

ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʀ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ.̼ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ᴠ̼ᴀ̼̀ x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̼̂̉,̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ʟ̼ɪ̼̀ ᴠ̼ᴀ̼̀ ɪ̼́ᴛ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

 

 

ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́

ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̣̼ ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼.̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʟ̼.̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴅ̼ɪ̣̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̣̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴜ̼̀ ᴆ̼ɪ̼ ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ᴏ̛̼̉ x̼ᴀ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

”̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴀ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̼̂̉ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴏ̛̼̉ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴏ̼̂̀ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʏᴇ̼̂ɴ̼.̼ ɴ̼ᴏ̛̣̼ ɴ̼ɢᴀ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ 3̼0̼0̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴀ̼̀ ɢɪ̼ᴏ̛̼̀ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ʙ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴜ̛̼̃ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴀ̼ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ɴ̼ᴏ̛̣̼.̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴠ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴠ̼ᴀ̼̉ ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ɴ̼ᴏ̼́ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ɴ̼ᴏ̛̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ᴏ̼̂́ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ᴀ̼̉ ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴏ̼́ᴄ̼ ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼”̼.̼

ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ s̼ᴜ̛̼ ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ.̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ɴ̼ɢʜ̼ᴇ̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ s̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ᴜ̛̼ ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ s̼ᴜ̼ʏ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼̃,̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ǫ̼ᴜ̼ʏᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴀ̼̆ɴ̼ ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ɴ̼ᴏ̛̣̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ.̼

ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ s̼ᴜ̛̣̼:̼ ”̼ɢɪ̼ᴏ̛̼̀ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ɢɪ̼̀ ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ᴏ̼̂́ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ɢɪ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́.̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ᴀ̼̂́ʏ ᴏ̛̼̉ ᴛ̼.ᴜ̼̀ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ɢɪ̼̀ ᴍ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ᴏ̛̣̼ ɴ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́.̼

 

 

 

ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ʏᴇ̼̂ɴ̼ ᴀ̼̂́ᴍ̼.̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ʙ̼ᴀ̼̀ ᴀ̼̂́ʏ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴀ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴄ̼ᴀ̼̉ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼”̼.̼

ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ,̼ ʙ̼ᴀ̼̀ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ɴ̼ᴏ̛̣̼ ɴ̼ɢᴀ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼̉ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼,̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ ʜ̼ᴏ̣̼ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ɢᴀ̣̼̆ᴘ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

”̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ɢᴀ̣̼̆ᴘ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼̂́ʏ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼̂́ʏ.̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ɢᴀ̼́ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ”̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ”̼,̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ”̼ᴇ̼ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ᴀ̼ɴ̼ʜ̼”̼.̼.̼.̼ ᴀ̼ɪ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼

ᴄ̼ᴏ̼̂ ᴀ̼̂́ʏ ʙ̼ɪ̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ʙ̼ᴏ̼̉ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ ᴄ̼ᴏ̼́ ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼.̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ɢɪ̼ᴏ̛̼̀ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ʟ̼ᴏ̼ ɴ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼̂́ʏ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɪ̼ ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ x̼ᴏ̼́ᴛ̼.̼ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂̃ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼ ᴀ̼̆ɴ̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́”̼

ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*