̶ᴋ̶̴̶ʜ̶̴̶ᴏ̶̴̶̶̂ɴ̶̴̶ɢ̶̴̶ ̶̴̶ᴛ̶̴̶ʜ̶̴̶ᴇ̶̴̶̶̶̂̉ ̶̴̶ǫ̶̴̶ᴜ̶̴̶ᴇ̶̴̶̶̂ɴ̶̴̶ ̶

 

 

ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴏ̛́ɪ 25 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 23, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʟᴜ́ᴄ ᴛʜᴀɴʜ xᴜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ʀᴜ̛̣ᴄ ʀᴏ̛̃ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃. ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ᴆᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̂́ɴ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ᴆᴀ̃ ᴍᴀɪ ᴍᴏ̂́ɪ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ, ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

ʙɪ̣ ᴏ̂́ᴍ ᴍᴇ̣ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ʜᴏᴀ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̀, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉ sᴜɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̂́ɪ xᴜ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ, ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜᴏ̣̂ɴɢ, ᴅɪ̣ᴜ ᴅᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ ᴆᴀ́ᴏ, ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̂̃ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴇ̂.

ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̉. ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀ́ ᴛʀᴇ̉, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴀʏ ᴆᴀ̆́ᴍ ɴᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀ́ɪ ᴀ̂ɴ sɪ ᴍᴇ̂ ʜᴏ̛ɴ ᴛʜᴇ̂́. ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜɪ̣ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ɴ ɴɢᴀ́ɴ.

ʙᴏ̉ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀ̀ ᴏ̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀɪ ᴛʀᴇ̉, ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴇ̂ɴ – 1

 

 

 

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̉. (ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

sᴀᴜ ʜᴀɪ ɴᴀ̆ᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ sᴏ̂́ᴛ sᴀ̆́ɴɢ ɢɪᴜ̣ᴄ ᴛᴏ̂ɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ sᴇ̃ ᴄʜᴜɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̂̉ ʙɪ̣ ʀᴀ̀ɴɢ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ. ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴛᴏ̂ɪ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ɢᴏᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴠᴀ̀ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̀ɪ, ʙᴜ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴜɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆ɴ ɴʜᴇᴏ ɢɪᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ́.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴏ̛̣, ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢᴏᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴋʜᴏ́. ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜɪ ɢᴏᴍ ɢᴏ́ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 3 ᴛʏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̉ ᴛᴇ̂ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ sᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ 1 ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴆᴏ̀ɪ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ.

 

 

 

ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀɴʜ ᴍɪɴʜ ʙɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴆᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛ɴ. ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ, xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́. ʙᴏ̉ ʀᴀ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴠᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀ̀ɴʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀɪ ᴛʀᴇ̉ ᴄʜᴏ ʙᴏ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̃ᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀ̀.

sᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ́ɪ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏᴀ. ᴀɴʜ ʜᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂ɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴆᴏ̣̂, ʙᴀ̉ɴʜ ʙᴀᴏ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ. ᴛᴏ̂ɪ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ xᴀ̂ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̂̉ ᴀ̂́ᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. ᴠɪ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴋʜᴏᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴀɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏɴɢ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴇ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ̣ᴏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴍʏ̃ ᴍᴀ̃ɴ.

ᴅᴜ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ᴄʜᴏ̛̀. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ. ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴏ́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, ᴋʜᴏᴀ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴛɪᴠɪ ᴍᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴘʜɪᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ xᴇᴍ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́. ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢɪ̀ ᴍᴀ̂́ʏ ʜᴀ̣ɴɢ ɢᴀ́ɪ ʀᴇ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ.

 

 

 

ᴛᴏ̂ɪ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ, ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴋʜᴏᴀ sᴇ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴ ɴɪ̉ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴇᴏ ʏ́ ᴠᴏ̛̣. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴛʀᴏ̛̣ɴ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴏɴɢ sᴏ̀ɴɢ sᴏ̣ᴄ, ᴛᴜ́ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴏ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴀ́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴀɪ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴀ́ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ ʏ́ ᴀɴʜ ᴛᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴀ̂̀ʏ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̃ ᴇ̂ ᴄʜᴇ̂̀, ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀ̉ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. (ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ᴠᴀ́ɴɢ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ᴠɪ̀ ᴆᴀᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴠɪ̀ sᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ᴋʜᴏᴀ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̉ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴋɪᴇ̂̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́. ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴏɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ́ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ́ɴɢ ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̂̀ɴ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ.

ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴀ̂̀ʏ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̃ ᴇ̂ ᴄʜᴇ̂̀, ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀ̉ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴆᴀ́ɴʜ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ, ᴀɴʜ ᴛᴀ sᴇ̃ ᴆᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ ʜᴏ̛ɴ.

 

 

ᴍᴀ̃ɪ ɢᴀ̂̀ɴ sᴀ́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ. sᴀ́ɴɢ ʀᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴏ̀ɪ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴅᴏ̣ᴀ ᴅᴀ̂̃ᴍ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴅᴀ́ᴍ ʙᴏ̉ ᴀɴʜ ᴛᴀ. ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀᴜ ᴆᴏ̛́ɴ ǫᴜᴀ́, ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ɢɪᴀ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴏ̂́ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴀ̣̆ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ɢɪᴀ̀, ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ xᴏɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀɴɢ ᴄʜᴀ̆ɴ ɢᴀ ᴆɪ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ɢᴀ̂́ᴘ

ᴀ̆ɴ xᴏɴɢ ᴛᴏ̂ɪ xᴜɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴆɪ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ, ᴅᴏ̣ɴ ᴅᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̃ ʟᴏ̣̂ᴛ ɢᴀ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆɪ ɢɪᴀ̣̆ᴛ. ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ʜᴀ̂ɴ ʜᴏᴀɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʜᴀ̣ɴʜ…

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*