̶ᴄ̶̶̲ᴏ̶̶̲ʜ̶̶̲ᴀ̶̶̲ɴ̶̶̲ɢ̶̶̲x̶̶̲ᴏ̶̶̲ᴍ̶̶̲x̶̶̲ɪ̶̶̲ɴ̶̶̲ʜ̶̶̲ᴅ̶̶̲ᴇ̶̶̲ᴘ̶̶̲ ̶

 

 

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀʏ ʟᴏ̀ɴɢ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴅᴀ̣ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʏ́ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ.

ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2009, ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʜᴀ̂ᴍ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴆᴏ̂ɴɢ, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ. ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ, ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀᴜ. ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴇ̂̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ǫᴜᴀ́ ʟᴏ̛́ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴀɴɢ sᴏʜᴜ ɴᴇᴡs ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴀɴʜ ʜᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʀɪᴇ̂ɴɢ, sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̣ᴛ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂̃ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʜᴀ̣ sɪɴʜ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʟᴏ̀ɴɢ, ᴀɴʜ ʜᴜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ́ɴ ɴᴀ̉ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. ʟʏ́ ᴅᴏ ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ ʜᴀ̣̂ᴜ sɪɴʜ ᴄᴏɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴆɪ ᴠᴏ́ᴄ ᴅᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴋɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀɴʜ xᴜᴀ̂ɴ, ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ xᴏ̂̀ xᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂ɴ ᴆᴏ̂́ɪ, ᴍᴀ̀ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠɪ̀ ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɴ.

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴏ́ᴛ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣, ᴀɴʜ ʜᴜ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣, ᴛʜᴀʏ ʟᴏ̀ɴɢ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴅᴀ̣ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ. ᴀɴʜ ᴛᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

ᴄʜᴀ́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴠɪ̀ sɪɴʜ ᴄᴏɴ xᴏɴɢ sᴏ̂̀ sᴇ̂̀, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀᴍᴘ;#34;ᴋɪɴʜ ᴛʜɪᴇ̂ɴᴀᴍᴘ;#34; ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ – 1

ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ

 

 

ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʜᴜ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ᴡᴜ, ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̉, ᴍᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ. ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ʜᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɴʜᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴀ̂ᴜ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴄᴏɪ ɴʜᴀᴜ ɴʜᴜ̛ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴀɴʜ ʜᴜ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̃ɪ ɴʜᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴀɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴛᴀ.

ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ sᴀ̆́ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ, ᴍʏ̃ ᴍɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ ʀᴜ̃, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴜɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ xᴀ̂́ᴜ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ.

ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʜᴜ, ᴄᴏɪ ᴀɴʜ ᴛᴀ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴏ̂̃ ᴅᴜ̛̣ᴀ, ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙɪ̣ ɢɪ̀. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̛ɴ ᴠɪ̀ ʜᴜ ʟᴜᴏ̂ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏ̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ. ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴏ̛̀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴍᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʜᴜ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ.

 

 

ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2009, ᴀɴʜ ᴡᴜ ᴆɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴆᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ᴍᴀ̃ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀. ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́, ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴇ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ʜᴏ̉ɴɢ. ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀʏ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴇ̀ɴ, ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴀ̣ʏ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ. ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ʜᴜ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴆᴇ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ɴʜᴏ̛̀ ᴄᴀ̣̂ʏ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴛᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ sᴜ̛̉ᴀ xᴏɴɢ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴇ̀ɴ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ɴᴀ́ɴ ʟᴀ̣ɪ. ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̛̀ɪ ʜᴜ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴛᴏ̂́ɪ ᴠɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, sᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɪ ɴᴀ̂́ᴜ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄʜᴏ. ʜᴜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴆᴀ̃ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʏ́, ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ.

ᴄʜᴀ́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴠɪ̀ sɪɴʜ ᴄᴏɴ xᴏɴɢ sᴏ̂̀ sᴇ̂̀, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀᴍᴘ;#34;ᴋɪɴʜ ᴛʜɪᴇ̂ɴᴀᴍᴘ;#34; ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ xɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ – 2

ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ

 

 

ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜ̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴀɪ. ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴀɴʜ ᴡᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ, ɢᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴏ̛̣. ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̣̂ɴ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́, sᴜ̛̣ ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ, ᴄᴏ̂ ᴏ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̛̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ.

ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴀɴʜ ᴡᴜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂, ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ sᴀɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ʜᴜ, ᴆᴀ́ɴʜ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴇ ᴅᴏ̣ᴀ sᴇ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ. ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́, ʜᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̂́ɪ ʀᴏ̂́ɪ, sᴏ̛̣ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ᴡᴜ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́.

sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴀɴʜ ᴡᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴀ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴇ̂ɴ, ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴆᴇ̂̉ ʜᴜ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 5.000 ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴇ̣̂ (ʜᴏ̛ɴ 17 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʏ̉ ɢɪᴀ́ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ). ɴᴀ̀ᴏ ɴɢᴏ̛̀, ʜᴜ ᴄʜɪ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ sᴜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴡᴜ ʙᴏ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴅᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ᴛᴀ ɴᴀ̆́ᴍ ɢɪᴜ̛̃.

 

 

ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴅᴏ̂́ɪ ᴠɪ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀʏ, ᴀɴʜ ᴡᴜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ, ɢᴏ̣ɪ ʜᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴍᴀ̆́ɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ xɪᴀᴏʟɪᴜ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ᴡᴜ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴇ̂̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ɴᴏ́ɴɢ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ sɪɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜ.

ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴄᴀ̉ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̀ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ. ᴛʜᴇᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ 236 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ, ʜᴜ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃, ᴘʜᴀ́ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀. ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴡᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴀ́ɴ 5 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ 234 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ.

 

 

ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴘʜᴜɴᴜɴᴇᴡs.ɴɢᴜᴏɪᴅᴜᴀᴛɪɴ.ᴠɴ/ᴄʜᴀɴ-ᴠᴏ-ᴠɪ-sɪɴʜ-ᴄᴏɴ-xᴏɴɢ-sᴏ-sᴇ-ᴄʜᴏɴɢ-ɢᴀʏ-ᴄʜᴜʏᴇɴ-ᴋɪɴʜ-ᴛ…

ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴆɪ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʀᴇ̂̉, sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂́ᴛ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀ̣̂ʏ

ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̀ ʀᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̛́ ɴɢʜɪ̃ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄᴀ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴀɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*