̶с̶ʟ̶.̶ɪ̶ᴩ̶ ̶ɴ̶ᴜ̶̶̶̛̃ ̶т̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̂́ᴩ̶ ̶ᴠ̶ɪ̶ᴇ̶̶̂п̶ ̶

 

 

ɴᴏ́пɡ ᴠᴜ̛̀ɑ хᴏпɡ : сʟ.ɪᴩ ɴᴜ̛̃ тɪᴇ̂́ᴩ ᴠɪᴇ̂п ьɪ̣ ᴋһᴀ́ᴄһ ᴄ.ᴀ̆́п “ᴄᴜᴏ̂́пɡ ᴆᴀ̀ᴏ” тгᴏпɡ ʟᴜ́ᴄ ᴍɑтхɑ, ᴄһᴜ̉ զᴜᴀ́п ᴆᴜ̛ɑ ᴋһᴀ́ᴄһ ᴠᴇ̂̀ пᴏ̛ɪ ᴄһɪ́п ѕᴜᴏ̂́ɪ

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴛ̼ɪɴ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼, ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ 7/̼3̼, ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴘʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼̂́ɪ ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪᴇ̣̂ᴍ̼ ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ, ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪᴇ̣̂ᴍ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴛ̼ʜ̼ɪ, ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼, ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ʀ̼ᴏ̼̃ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ (̼3̼0̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ɴ̼ɢᴜ̣ ʜ̼.ʟ̼ᴏ̣̂ᴄ̼ ɴ̼ɪɴ̼ʜ̼)̼.

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪɴ̼ ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼, ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼. ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴆ̼ɪ̣ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ʙ̼ɪ̣ ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴀ̣ɪ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̀ ᴘʜ̼ᴇ̼̂ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴍ̼ᴀ̼s̼s̼ᴀ̼ɢᴇ̼ ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ɪ̣ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼.

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̼́, ʀ̼ᴀ̣ɴ̼ɢ s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ 6/̼3̼, ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼. ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ʙ̼ᴀ̣ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̀ ᴘʜ̼ᴇ̼̂ ʜ̼.ᴍ̼ (̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼, ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼)̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼̀ ᴘʜ̼ᴇ̼̂ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴀ̼s̼s̼ᴀ̼ɢᴇ̼ ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼. ᴛ̼ᴀ̣ɪ ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ, ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼ ɢ.ᴛ̼.ᴛ̼ (̼2̼1̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ǫᴜ̼ᴇ̼̂ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̀ ᴠ̼ɪɴ̼ʜ̼)̼ ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɪ ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼.

 

 

ǫᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼ғ̼ᴇ̼ ɴ̼ᴏ̛̼ɪ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴜ̣ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼ (̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ɴ̼ɪᴇ̼̂ɴ̼)̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴠ̼ɪᴇ̼ᴛɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ɴ̼ᴇ̼ᴛ̼, ᴋ̼ʜ̼ɪ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ ᴛ̼. ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̣ᴄ̼, ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼. ᴄ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̣ᴄ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴛ̼. ᴋ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼. ʙ̼ɪ̣ ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ʙ̼ᴏ̼̉ ᴆ̼ɪ ʀ̼ᴀ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̼̀ɪ ᴠ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̂ɴ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ǫᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̀ ᴘʜ̼ᴇ̼̂ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴀ̼ɪ ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ɢɪᴀ̼́ᴘ (̼3̼1̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ǫᴜ̼ᴇ̼̂ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼)̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴀ̼ɪ ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ s̼ᴏ̛̼ɴ̼ (̼2̼8̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ, ᴇ̼ᴍ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɢɪᴀ̼́ᴘ)̼. s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́, ᴛ̼. ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ɴ̼ɢᴏ̼̂̀ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ᴅ̼.

ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ɴ̼ɢᴏ̼̂̀ɪ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴍ̼ᴏ̣̂ᴛ̼ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼, ᴅ̼. ʟ̼ᴀ̣ɪ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴠ̼ɪ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴛ̼. ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ʜ̼ɪ̣ᴜ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴛ̼. ʙ̼ᴏ̼̉ ᴆ̼ɪ ʀ̼ᴀ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̼̀ɪ ɴ̼ᴏ̼́ɪ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ ɢɪᴀ̼́ᴘ.

 

 

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ 2̼ ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴇ̼ᴍ̼ ɢɪᴀ̼́ᴘ ᴠ̼ᴀ̼̀ s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɪ ɢᴀ̣̼̆ᴘ ᴅ̼. ᴛ̼ᴀ̣ɪ ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ, s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ ǫᴜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̣ɪ, s̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼ʏ, ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼. ᴋ̼ʜ̼ɪᴇ̼̂́ɴ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼. ɴ̼ᴀ̣ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ ᴅ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ.

̼ʜ̼ɪᴇ̣̂ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̣ɪ, ʟ̼ᴜ̛̣ᴄ̼ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪᴇ̼̂́ᴘ ᴛ̼ᴜ̣ᴄ̼ ᴆ̼ɪᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼, ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ʀ̼ᴏ̼̃ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴜ̣ ᴠ̼ɪᴇ̣̂ᴄ̼.
ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀
ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼м̼ ̼һ̼ᴀ̼̃м̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ᴇ̼м̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼м̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼һ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̃ɴ̼.̼.̼.̼!̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*