My Blog

̶ʟ̶̶̼ᴇ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ɢ̶̶̼ɪ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̀ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴜ̶̶̶̼̀ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ɪ̶̶̶̼̀ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴀ̶̶̼ ̶̶̼5̶̶̼0̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̉ɪ̶̶̼,̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴜ̶̶̶̣̼ ̶̶̼ᴏ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼8̶̶̼1̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̉ɪ̶̶̼ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̼̂̃ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴏ̶̶̶̶̛̣̼ᴄ̶̶̼ ̶̶̼ɢ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼́ɪ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴇ̶̶̶̼̉ ̶̶̼ᴋ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴇ̶̶̼ɴ̶̶̼ ̶̶̼”̶̶̼ᴅ̶̶̼ᴜ̶̶̶̶̛̼̃ ̶̶̼ᴅ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̣̼̂ɪ̶̶̼”̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴀ̶̶̼ɪ̶̶̼ ̶̶̼2̶̶̼0̶̶̼ ̶

 

 

ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼8̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀.̼.̼.̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼.̼

̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼”̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼”̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼”̼5̼ ̼x̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼.̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼”̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼.̼.̼.̼

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼

ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼3̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ᴏ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼

ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴀ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼̼

ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ʀ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.

 

 

ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼

̼-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ ̼(̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼,̼ ̼8̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼-̼ ̼ᴘ̼ᴠ̼)̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́.̼.̼.̼

– ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼

̼-̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉?̼

– ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼

-̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼?̼

– ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼

-̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼?̼

– ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́.̼ ̼

-̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼?̼

 

 

 

– ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̣̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼.̼ ̼

-̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉!̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̀?̼

– ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼/ʜ̼/ᴇ̼̂́/ᴛ̼.̼

 

Exit mobile version