̶ɴ̶ᴏ̶̶́ɴ̶ɢ̶ ̶ᴄ̶ʜ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̂̀ᴜ̶ ̶2̶2̶/̶6̶:̶ ̶ʟ̶ᴇ̶̶̶̣̂ɴ̶ʜ̶ ̶ʙ̶ᴀ̶̶̶̆́ᴛ̶ ̶ᴋ̶ʜ̶ᴀ̶̶̶̂̉ɴ̶ ̶ᴄ̶ᴀ̶̶̶̂́ᴘ̶ ̶ɴ̶s̶ ̶ᴠ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̣̂ᴛ̶ ̶ʜ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̛ɴ̶ɢ̶ ̶ᴛ̶ᴀ̶̶̣ɪ̶ ̶ɴ̶ʜ̶ᴀ̶̶̀ ̶ʀ̶ɪ̶ᴇ̶̶̂ɴ̶ɢ̶ ̶ᴏ̶̶̶̛̉ ̶ᴛ̶ᴘ̶.̶ʜ̶ᴄ̶ᴍ̶ ̶ᴛ̶ʀ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛́ᴄ̶ ̶s̶ᴜ̶̶̶̛̣ ̶ᴄ̶ʜ̶ᴜ̶̶̶̛́ɴ̶ɢ̶ ̶ᴋ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̂́ɴ̶ ̶ᴄ̶ᴜ̶̶̉ᴀ̶ ̶ʜ̶ᴀ̶̶̀ɴ̶ɢ̶ ̶ɴ̶ɢ̶ʜ̶ɪ̶̶̀ɴ̶ ̶ɴ̶ɢ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀ɪ̶ ̶ᴅ̶ᴀ̶̶̂ɴ̶.̶ ̶ᴛ̶ʜ̶ᴜ̶̶̶̛̣ᴄ̶ ̶ʜ̶ᴜ̶̶̛ ̶ʀ̶ᴀ̶ ̶s̶ᴀ̶ᴏ̶ ̶?̶

 

 

ᴇ̼ᴋ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ʟ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼(̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼)̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼s̼ᴜ̛̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ ̼s̼ᴜ̛̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴏ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ – ᴀ̉ɴʜ 1.

 

 

ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴋ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼s̼ᴄ̼ᴀ̼ᴅ̼ᴇ̼ᴜ̼ʀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́.̼

 

 

ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼.̼
̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ғ̼ᴇ̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ғ̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴜ̛̼́ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴘ̼ ̼1̼0̼ ̼ʜ̼ʜ̼ᴠ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼–̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼.̼

ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ – ᴀ̉ɴʜ 2.

 

 

ʜᴏ̛ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ǫᴜᴀʏ ʜᴏᴀ́ɴ ᴆᴏ̂̉ɪ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜᴇɴ ʜᴜ́ ᴠɪ́ᴀ ᴋʜɪ ɴɢᴀ̂́τ xɪ̉ᴜ ɴɢᴀʏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴠɪ̀ ᴩʜᴀ̉ι ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̂ᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙɪᴇ̂̉ɴ, ᴄʜᴀ̣ʏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ τιᴇ̂́τ ᴋʜᴀ́ ʟᴀ̣ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂̀ɴ sᴜᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀʏ ᴅᴀ̀ʏ ᴆᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ. ᴄᴀ̉ ᴇᴋɪᴘ ᴆᴀ̃ ᴩʜᴀ̉ι ʙᴇ̂́ ᴛʜᴏ̂́ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ̂́ɴ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢιᴜ̛̃ ᴀ̂́ᴍ τʜᴀ̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ ʜᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜιᴇ̣̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄάᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪᴍ.

ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ – ᴀ̉ɴʜ 4.

 

 

ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴏ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́.̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴘ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉:̼ ̼”̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼6̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼2̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼”̼

̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼”̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼”̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ – ᴀ̉ɴʜ 5.

 

 

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼1̼6̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼“̼к̼у̼̼́ ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉”̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼́ɫ̼ ̼s̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼“̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ι̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ά̼υ̼”̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɢ̼ι̼ᴀ̼̉.̼

 

 

“̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀υ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀υ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴩ̼ʜ̼ᴀ̼̉ι̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼τ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀υ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼”̼ ̼–̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼6̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴋ̼,̼ ̼в̼ɪ̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼4̼0̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼к̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́τ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼υ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ɫ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ι̼.̼

 

 

 

ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼м̼ᴀ̼̆́ᴄ̼:̼ ̼“̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼в̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́?̼”̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼в̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ι̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ɫ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼в̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼τ̼ά̼ι̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ᴀ̼́ɫ̼.̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼в̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼“̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѕ̼ά̼̼τ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ι̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴦ̼ ̼τ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼1̼2̼ ̼ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̣̼̼̆τ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̃ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ ̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

 

 

 

“ᴛᴏ̂ɪ кʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̀ ʀᴀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̣ τʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ. ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴆɪ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, вᴇ̣̂ɴʜ νιᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ́ɴʜ ᴛᴇ́ᴛ, ᴍɪ̀ ɢᴏ́ɪ, sᴜ̛̃ᴀ… ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆɪ, ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ɢɪᴀ ᴄᴜ̛ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀ́ɴʜ ᴄʜᴜ̛ɴɢ, ʙᴀ́ɴʜ ᴛᴇ́ᴛ.”

ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋɪᴀ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̂̀ ᴄᴜ̛́υ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏ́ τʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ɢᴀ̣ᴏ, ᴍɪ̀ ᴛᴏ̂ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ɴʜɪᴇ̂̀υ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉ ɴᴀ̂́ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ sᴀɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ́ɴ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ́ɴʜ ᴛᴇ́ᴛ, ʙᴀ́ɴʜ ᴄʜᴜ̛ɴɢ…

ᴅᴜ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɗɪ̣ᴄʜ вᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ɴɢυᴦ ʜιᴇ̂̉м ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ кʜᴏ̂ɴɢ ᵴᴏ̛̣ ʜᾶι ᴍᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴄάᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴩʜάᴩ вᴀ̉ο νᴇ̣̂ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜ ᴆᴀ́ᴏ.

 

 

“ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʂσ̛̣ вᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴜ̛́. ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʂσ̛̣, ƈονιɗ-19 ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̛̀ ᴀɪ. ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ʂσ̛̣ ʜᴏ̛ɴ ᴠɪ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ. ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀υ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɴᴏ́ɪ: ɴᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʂσ̛̣, ᴀɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̄́ɴɢ ɗɪ̣ᴄʜ.

ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴀ̆̀ɴɢ sᴀᴜ sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ ɢɪᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴀ ᴄᴏ̀ɴ вɑο ɴʜɪᴇ̂ᴜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ кʜό ᴋʜᴀ̆ɴ. ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴆιᴇ̂̀υ ᴆᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ʜὰɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, кʜᴏ̂ɴɢ τʜᴇ̂̉ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀.

ʙᴀ̉ɴ τʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴆιᴇ̂̀υ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜιɑ sᴇ̉ ᴄʜᴜ́ᴛ xɪ́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆɪ ᴛʀᴀᴏ ǫᴜᴀ̀, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɢιᴜ̛̃ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ.”

 

“ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ᴛᴏ̂ɪ кʜᴜ̛̉ ᴛʀᴜ̀ɴɢ, ᴛᴀ̆́ᴍ ɢᴏ̣̂ɪ sᴀ̣ᴄʜ xᴏɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ τʜᴀ̂ɴ. ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɢιᴜ̛̃ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ. sᴀᴜ 3 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴀɴʜ ƈονιɗ-19 ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ. ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʀᴛ-ᴘᴄʀ. ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ѕυ̛̣ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ τʜᴀ̂ɴ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

ᴠᴏ̛̣ ƈʜɪ̉ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ƈᴀ̂̉ɴ τʜᴀ̣̂ɴ, τɾάɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ᴦ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ τᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ, ᴛᴏ̂ɪ кʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ τᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ кʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴛʀᴀ́ᴄʜ. ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɢιᴜ̛̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ τʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ кʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ɴʜɪᴇ̂̀υ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴋʜɪ ᴄάᴄ ᴄᴀ вᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ, ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴇ̃ ɴɢυᴦ ʜιᴇ̂̉м. sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ʟɪᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ʜᴏ̉ɪ: ᴄᴏ́ вɑο ɴʜɪᴇ̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ, ᴛɪ́ᴄʜ ƈᴜ̛̣ƈ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ. ʙᴀ̉ɴ τʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴆιᴇ̂̀υ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ кʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ. ᴠᴀ̀ ᴆιᴇ̂̀υ ᴆᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ, ᴄʜιɑ sᴇ̉ кʜό ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.”

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*