̶x̶̶̼ᴏ̶̶̶̼́ᴛ̶̶̼ ̶̶̼x̶̶̼ᴀ̶̶̼:̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̼ ̶̶̼ᴍ̶̶̼ᴇ̶̶̶̣̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ɪ̶̶̼ ̶̶̼ʟ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ᴍ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂̉ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴏ̶̶̼ɴ̶̶̼ ̶̶̼7̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̉ɪ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴏ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴇ̶̶̼ᴍ̶̶̼,̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴀ̶̶̼ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂̀ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̼̂́ʏ̶̶̼ ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̼ɪ̶̶̼ ̶̶̼ʙ̶̶̼ᴇ̶̶̶̼́ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̉ɪ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴇ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴍ̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̣̼̆ᴛ̶̶̼ ̶̶̼ᴀ̶̶̼ᴏ̶̶̼ ̶̶̼ᴍ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ ̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂́ᴛ̶̶̼ ̶̶̼ʟ̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̣̼̆ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶

 

ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼
̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼

ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼
̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃.̼

 

ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼.̼

 

 

̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀.̼
ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀.̼
̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼x̼ᴀ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴜ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼

 

 

̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼1̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́.̼

̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼.̼ ̼

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*