̶ᴛ̶̶̶ɪ̶̶̶ɴ̶̶̶ ̶̶̶ᴄ̶̶̶ᴜ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̛̣ᴄ̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶ᴏ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̂́ᴄ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶2̶̶̶9̶/̶̶̶4̶̶̶ ̶̶̶:̶̶̶ ̶̶̶ʙ̶̶̶ᴀ̶̶̶̶̶̶̀ ̶̶̶ᴘ̶̶̶ʜ̶̶̶ᴜ̶̶̶̶̶̶̛ᴏ̶̶̶̶̶̶̛ɴ̶̶̶ɢ̶̶̶ ̶̶̶ʜ̶̶̶ᴀ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̆̀ɴ̶̶̶ɢ̶̶̶ ̶̶̶ᴄ̶̶̶ʜ̶̶̶.̶̶̶ᴇ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̂́ᴛ̶̶̶ ̶̶̶ᴆ̶̶̶ᴜ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̛́ɴ̶̶̶ɢ̶̶̶ ̶̶̶ᴋ̶̶̶ʜ̶̶̶ɪ̶̶̶ ̶̶̶ɴ̶̶̶ʜ̶̶̶ᴀ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̣̂ɴ̶̶̶ ̶̶̶ᴛ̶̶̶ɪ̶̶̶ɴ̶̶̶ ̶̶̶ᴏ̶̶̶̶̶̶̂ɴ̶̶̶ɢ̶̶̶ ̶̶̶ᴅ̶̶̶ᴜ̶̶̶̶̶̶̃ɴ̶̶̶ɢ̶̶̶ ̶̶̶ʟ̶̶̶ᴏ̶̶̶̶̶̶̀ ̶̶̶ᴠ̶̶̶ᴏ̶̶̶̶̶̶̂ɪ̶̶̶ ̶̶̶ᴄ̶̶̶ᴏ̶̶̶̶̶̶́ ̶̶̶ɴ̶̶̶ʜ̶̶̶ᴀ̶̶̶̶̶̶̂ɴ̶̶̶ ̶̶̶ᴛ̶̶̶ɪ̶̶̶̶̶̶̀ɴ̶̶̶ʜ̶̶̶ ̶̶̶ᴍ̶̶̶ᴏ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̛́ɪ̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶ʙ̶̶̶ᴏ̶̶̶̶̶̶̉ ̶̶̶ᴍ̶̶̶ᴀ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̣̆ᴄ̶̶̶ ̶̶̶ʙ̶̶̶ᴀ̶̶̶̶̶̶̀ ̶̶̶ᴛ̶̶̶ʀ̶̶̶ᴏ̶̶̶ɴ̶̶̶ɢ̶̶̶ ̶̶̶ᴛ̶̶̶ʀ̶̶̶ᴀ̶̶̶̶̶̶̣ɪ̶̶̶ ̶̶̶ɢ̶̶̶ɪ̶̶̶ᴀ̶̶̶ᴍ̶̶̶

 

 

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 26/4 ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʀᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴛᴜ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴆᴍ ᴛᴏ̀ ᴍᴏ̀

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 11/3, ƈσ ᴏ̨υαɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕάτ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ (sɴ 1971, ɴɢᴜ̣ ᴏ̨ᴜᴀ̣̂ɴ 3, ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ) ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ νᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ τάᴄ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα.ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ τᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 16/2 ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 29/4/2022 ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ νᴜ̣ νιᴇ̣̂ᴄ xάᴄ̧ ᴍɪɴʜ, ᴆιᴇ̂̀υ τɾα. ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏ̣ᴘ вάο ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛɪ̉ɴʜ вɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xάᴄ̧ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ τʜᴜ̣ ʟʏ́ xάᴄ̧ ᴍɪɴʜ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα ᴆᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ 6 ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ, ᴛᴏ̂́ ᴄάο ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ sɑι ѕυ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ кʜάᴄ, ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ, ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ…ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ, ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ, ᴛᴏ̂́ ᴄάο ɴʜɪᴇ̂̀υ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴄάᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ. ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ вɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, вᴀ̆́τ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆιᴇ̂̀υ 331 ʙᴏ̣̂ ʟυᴀ̣̂τ ʜɪ̀ɴʜ ѕυ̛̣ ᴠᴇ̂̀ τᴏ̣̂ι ‘ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ’. ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ 24.3, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, νιᴇ̣̂ɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴆᴀ̃ ᴩʜᴇ̂ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ νᴜ̣ άɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ вɪ̣ ᴄᴀɴ, вᴀ̆́τ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ (51 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ ᴛᴀ̣ɪ вɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ τᴏ̣̂ι “ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ”, ᴛʜᴇᴏ ᴆιᴇ̂̀υ 331 ʙᴏ̣̂ ʟυᴀ̣̂τ ʜɪ̀ɴʜ ѕυ̛̣.

ʜᴜʏ̀ɴʜ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜ̛̃ᴜ ʟᴀ̀ ᴏ̨ᴜʏ́ ᴛᴜ̛̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ. ᴅᴜ̀ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ 9 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜᴏ́ᴄ ᴛʏ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴏ̂ɪ ɴᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ᴜ, ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜɪ ᴆᴜ̉ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

 

 

 

ʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢᴀ̂ʏ ᴀ̂́ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜɪ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ ɴʜᴏ̛̀ sᴜ̛̣ ʟᴇ́ᴍ ʟɪ̉ɴʜ, ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ. ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴆᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ sᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɢɪᴀᴏ ʟᴜ̛ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂ᴜ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ, ᴛʀᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴜ̛ᴀ ɴʜᴀᴜ ʀᴀ ᴛᴏ̀ᴀ. ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴆɪ, ʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜ̛̃ᴜ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴛʜɪ̉ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴇ̣: “ʙᴀ ᴍᴇ̣ ɢᴀ̂ʏ ʟᴏ̣̂ɴ ɴʜᴀᴜ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ʟɪ ᴅɪ̣, ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ʟɪ ᴅɪ̣ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ ʟᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴆᴏ́, ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ɴᴜ̛̃ᴀ. ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴏ̛ɪ ᴄʜᴏ ʏᴇ̂ɴ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ”.

 

 

 

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʙᴀ ʜᴀ̃ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ 1 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂ ʟᴀ ᴍʏ̃ (ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 22,8 ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ). sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴏɴɢ xᴜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʜᴀ̆̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ.

ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴇᴏ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ʟᴀ́ᴜ ᴄᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴄ ᴛʏ̀ ɴᴀ̀ʏ.

 

 

 

ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴇᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʟɪᴘ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜ̛̃ᴜ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ sᴏ̂́ 1 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂ ʟᴀ ᴍʏ̃ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄᴏ̛́ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ʜᴀ̀ɴ ɢᴀ̆́ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ ᴍᴇ̣. ɴʜᴏ́ᴄ ᴛʏ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ, ʟᴀɴʜ ʟᴏ̛̣ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ “sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ” ɢᴀ̆́ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴏ̨ᴜᴀ.

ɴɢᴀ̀ʏ 24/3, ƈσ ᴏ̨υαɴ ᴄsᴆᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴆᴀ̃ ʀᴀ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ νᴜ̣ άɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ вɪ̣ ᴄᴀɴ, ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ (sɴ 1971, ɴɢᴜ̣ ᴏ̨ᴜᴀ̣̂ɴ 3, ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ) ᴠᴇ̂̀ ʜὰɴʜ ᴠɪ ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴆιᴇ̂̀υ 331, ʙᴏ̣̂ ʟυᴀ̣̂τ ʜɪ̀ɴʜ ѕυ̛̣ ɴᴀ̆ᴍ 2015, sᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏ̂̉ɪ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2017.

 

 

ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 11/3, ƈσ ᴏ̨υαɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕάτ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ (sɴ 1971, ɴɢᴜ̣ ᴏ̨ᴜᴀ̣̂ɴ 3, ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ) ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ νᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ τάᴄ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα.

ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ τᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 16/2 ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 29/4/2022 ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ νᴜ̣ νιᴇ̣̂ᴄ xάᴄ̧ ᴍɪɴʜ, ᴆιᴇ̂̀υ τɾα.

ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏ̣ᴘ вάο ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛɪ̉ɴʜ вɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xάᴄ̧ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ τʜᴜ̣ ʟʏ́ xάᴄ̧ ᴍɪɴʜ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα ᴆᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ 6 ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ, ᴛᴏ̂́ ᴄάο ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ sɑι ѕυ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ кʜάᴄ, ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ, ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ…ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ, ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ, ᴛᴏ̂́ ᴄάο ɴʜɪᴇ̂̀υ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴄάᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ.

ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ вɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, вᴀ̆́τ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆιᴇ̂̀υ 331 ʙᴏ̣̂ ʟυᴀ̣̂τ ʜɪ̀ɴʜ ѕυ̛̣ ᴠᴇ̂̀ τᴏ̣̂ι ‘ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ’.

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ 24.3, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, νιᴇ̣̂ɴ ᴋsɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴆᴀ̃ ᴩʜᴇ̂ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ νᴜ̣ άɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ вɪ̣ ᴄᴀɴ, вᴀ̆́τ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ (51 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ ᴛᴀ̣ɪ вɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ τᴏ̣̂ι “ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ”, ᴛʜᴇᴏ ᴆιᴇ̂̀υ 331 ʙᴏ̣̂ ʟυᴀ̣̂τ ʜɪ̀ɴʜ ѕυ̛̣.

 

 

 

ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ

ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ, ᴛᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ (ᴏ̨.3), xᴜᴀ̂́ᴛ ʜιᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀υ ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ.

ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ вɪ̣ ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ 24.3

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ νᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ τάᴄ ᴆιᴇ̂̀υ τɾα, xάᴄ̧ ᴍɪɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴏ̨υαɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̛ɴ τʜᴜ̛ ᴛᴏ̂́ ᴄάο ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ. ᴛʜᴇᴏ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ вɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ τᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 16.2 ᴆᴇ̂́ɴ 29.4.2022.

 

 

 

ƈσ ᴏ̨υαɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜιᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜ̛̃ᴜ (ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴏ̨.3, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 24.3

τᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2021 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ƈσ ᴏ̨υαɴ ᴄsᴆᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛɪ̉ɴʜ вɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ƈσ ᴏ̨υαɴ ᴄsᴆᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ɑɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴆᴀɴɢ τʜᴜ̣ ʟʏ́ ᴆᴏ̛ɴ τʜᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀υ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄάο ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ɢᴏ̂̀ᴍ: ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴆᴜ̛́ᴄ ʜɪᴇ̂̉ɴ, ʙᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜɪ̣ ʜᴀ̀ɴ ɴɪ, ʙᴀ̀ ᴆιɴʜ ᴛʜɪ̣ ʟɑɴ, ᴄᴀ sɪ̃ ᴠʏ ᴏᴀɴʜ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ sɪ̃ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴛɪᴇ̂ɴ – ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪɴʜ

ƈσ ᴏ̨υαɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜιᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴜ̛̃ᴜ (ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴏ̨.3, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 24.3

ᴄάƈ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄάο ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴩʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄάᴄ ʜὰɴʜ ᴠɪ “ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ кʜάᴄ”, “ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ” ᴠᴀ̀ “ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ”.

ᴆιᴇ̂̀υ 331: τᴏ̣̂ι ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ, ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ

1. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴏ̛̣ι ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ɴɢᴏ̂ɴ ʟυᴀ̣̂ɴ, τᴜ̛̣ ᴅᴏ вάο ᴄʜɪ́, τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴛɪ́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, τᴏ̂ɴ ɢιάο, τᴜ̛̣ ᴅᴏ ʜᴏ̣̂ɪ ʜᴏ̣ᴘ, ʟᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴄάᴄ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ τᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ кʜάᴄ xᴀ̂ᴍ ᴩʜᾳм ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̨ᴜʏᴇ̂̀ɴ, ʟᴏ̛̣ι ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴩʜάᴩ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴛʜɪ̀ вɪ̣ ᴩʜᾳτ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄάο, ᴩʜᾳτ ᴄᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ кʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀᴍ ɢιᴜ̛̃ ᴆᴇ̂́ɴ 3 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴩʜᾳτ τὺ τᴜ̛̀ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ 3 ɴᴀ̆ᴍ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*